Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de werkzaamheden van datadone B.V., gevestigd en kantoorhoudend op de Vonderweg 46a, 7468DC, in Enter, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 02095886, hierna te noemen: datadone B.V.

Download de algemene voorwaarden hieronder:

1. Definities 

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  1. Beheer van Datasets: dienstverlening van datadone voor het ontsluiten van een gegevensverzameling, die beschikbaar gesteld wordt voor diverse business intelligence tools. Datadone heeft diverse koppelingen met bronsystemen en verwerkt de uit de bronsystemen verkregen data tot bruikbare gegevensverzamelingen.
  2. Data Consultancy: dienstverlening waarbij datadone tijd en expertise van zijn consultants beschikbaar stelt aan de Opdrachtgever ten behoeve van de bouw of implementatie van een datawarehouse of andere infrastructurele data vraagstukken.
  3. Diensten: Datasets, en Data Consultancy.
  4. Datadone / datadone: datadone B.V. de gebruiker van de algemene voorwaarden.
  5. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten voortvloeiend uit o.a. de Nederlandse Auteurswet, waaronder rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
  6. Offerte: een aan een Opdrachtgever geadresseerde brief of e-mail met een aanbieding/offerte van datadone voor de Opdrachtgever.
  7. Opdrachtgever: de wederpartij van datadone, aan wie de Offerte is geadresseerd en/of die met datadone een Overeenkomst aangaat.
  8. Overeenkomst: een overeenkomst conform hetgeen bepaald in Artikel 4.
  9. Service Level Agreement (SLA): een document dat omschrijft wat Opdrachtgevers van de Diensten van datadone mogen verwachten.
  10. Verwerkersovereenkomst: datadone verwerkt in sommige gevallen persoonsgegevens voor en in opdracht van de Opdrachtgever. Datadone en de Opdrachtgever zijn in dat geval verplicht volgens de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om een Verwerkersovereenkomst te sluiten. Volgens de AVG is datadone “Verwerker”, dan wel “Sub-Verwerker” en is de Opdrachtgever “Verantwoordelijke”. Verwerker heeft een passend beleid voor de omgang met datalekken, welke is opgenomen in de Verwerkersovereenkomst. Deze is te vinden op de website van datadone.
 1.  

2. Toepasbaarheid 

  1. Deze voorwaarden gelden voor iedere rechtsverhouding tussen datadone en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met datadone, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
  3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  4. De toepasselijkheid van eventuele algemene, inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij datadone hier schriftelijk mee heeft ingestemd.
  5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Datadone en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om vervangende bepalingen voor de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3. Offertes 

 1. De door datadone gemaakte Offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Datadone is slechts aan de Offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt gedaan conform hetgeen bepaald in Artikel 4, tenzij anders aangegeven in de Offerte.
 2. Offertes van datadone zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en eventuele instructies voor de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
 3. De prijzen in de genoemde Offertes zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten (bij Data Consultancy), tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van de Offerte is datadone daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij datadone hier schriftelijk mee instemt.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht datadone niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige c.q. vervolgopdrachten.

4. Totstandkoming van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat:
  1. (een scan van) de door Opdrachtgever getekende Offerte of (reseller)overeenkomst door datadone retour is ontvangen; of
  2. indien de aanbieding in de vorm van een e-mail is, expliciete schriftelijke instemming van de Opdrachtgever door datadone is ontvangen; of
  3. Indien de aanbieding en aanvaarding digitaal op de website van datadone plaatsvinden na het aanvinken van de voorwaarden, het opzetten van een (werkende) betaalmethode, en het aanklikken van de aankoopknop op de datadone website.
 2. Vertegenwoordiger en Opdrachtgever staan ervoor in dat de vertegenwoordiger van de Opdrachtgever volledig bevoegd is om Opdrachtgever bij de totstandkoming van de Overeenkomst te vertegenwoordigen.
 3. Indien de Opdrachtgever datadone verzoekt om onmiddellijk te starten met het verrichten van Data Consultancy en datadone stemt hiermee in, dan komt op het moment van instemming door datadone een Overeenkomst tot stand tussen datadone en Opdrachtgever. Deze Overeenkomst is echter vrijblijvend voor datadone tot het moment dat datadone de Opdrachtgever een Offerte heeft gestuurd en deze ondertekend retour is ontvangen.
 4. De Offerte is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan datadone verstrekte informatie. De Offerte wordt geacht de overeenkomst zo volledig en juist mogelijk weer te geven.
 5. De overeenkomst tussen datadone en Opdrachtgever wordt gevormd door: de in 4.1 genoemde getekende Offerte, eventuele (reseller)overeenkomst, deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende schriftelijk overeengekomen bedingen, de Service Level Agreement, en de Verwerkersovereenkomst welke gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen bevatten en in plaats treden van alle voorafgaande schriftelijke en mondelinge voorstellen, mededelingen en correspondentie.

5. Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Datadone zal de te verrichten Diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren dan wel leveren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Bij het verrichten van de Data Consultancy wordt een redelijke mate van zorgvuldigheid en deskundigheid betracht.
 2. Datadone zal zich inspannen om de Diensten binnen de overeengekomen termijn en conform de overeengekomen specificaties te leveren. Alle opgegeven termijnen dienen echter slechts als richtlijn en zijn niet fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Datadone zal zich inspannen de Dataset(s) conform de overeengekomen specificaties te leveren, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties voor de gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel. Met name garandeert datadone niet dat:
 4. Het Beheer van Datasets ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen en fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen;
 5. derden niet de voor het Beheer van Datasets benodigde systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.
 6. Datadone is gerechtigd het Beheer van Datasets (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken bijvoorbeeld voor het onderhouden of aanpassen van het Beheer van Datasets, zonder dat hierdoor enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding jegens datadone ontstaat.
 7. Datadone is gerechtigd het Beheer van Datasets te verbeteren en steeds aan te passen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt, zonder dat de Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding of ontbinding toekomt.
 8. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, kan datadone (bepaalde) werkzaamheden laten verrichten door derden.
 9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan datadone aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan datadone worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan datadone zijn verstrekt, heeft datadone het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra werkzaamheden volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 10. Datadone is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat datadone is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 11. Opdrachtgever vrijwaart datadone voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

6. Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten Diensten te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen of een nieuwe Offerte opstellen. Indien partijen hierbij gebruik maken van e-mail om afspraken schriftelijk overeen te komen doet dat niet af aan de geldigheid van de overeenkomst.
 2. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien de partijen tussentijds overeenkomen, de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Datadone zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal datadone de Opdrachtgever hierover zo veel mogelijk inlichten.
 5. Indien een vaste vergoeding is overeengekomen zal datadone daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze vergoeding tot gevolg heeft.

7. Opschorting 

 1. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst, in fasen zal worden uitgevoerd kan datadone de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 2. Datadone is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten indien Opdrachtgever te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, dan wel indien datadone een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat Opdrachtgever in strijd handelt met de Overeenkomst, indien datadone door de Opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld voor schade, of gegronde vrees heeft dat Opdrachtgever niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichting, onverminderd enig ander aan datadone toekomend recht.
 3. Opschorting ontslaat Opdrachtgever nimmer van enige betalingsverplichting van reeds door datadone geleverde Diensten. Onder het te kort schieten in nakoming van de Overeenkomst door de Opdrachtgever valt ook het niet binnen redelijke termijn reageren op contactverzoeken, zoals email berichten, dat ervoor zorgt dat datadone de Diensten niet (binnen redelijke termijn) kan uitvoeren.
 4. Zodra Opdrachtgever alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal datadone de opschorting opheffen.

8. Duur van de overeenkomst 

 1. De duur van een Overeenkomst is afhankelijk van de werkzaamheden die datadone verricht, de afspraken die partijen maken en de daaruit voortvloeiende inhoud van de Offerte die datadone doet aan de Opdrachtgever.
 2. Bij Data Consultancy kan de duur van de werkzaamheden worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die datadone verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Datadone kan derhalve niet tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor de uitvoering van de opdracht zal zijn.

9. Tussentijdse beëindiging 

 1. Opdrachtgever kan de Overeenkomst maandelijks eenzijdig beëindigen.
 2. Datadone mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als, ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Datadone behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra werkzaamheden, dan wel kosten, met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
 3. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

10. Vergoeding 

 1. Opdrachtgever is aan datadone de vergoedingen verschuldigd welke zijn overeengekomen in de Overeenkomst. De Overeenkomst, met name de Offerte kan verwijzen naar de algemene tarieven van datadone en deze kunnen jaarlijks worden verhoogd. Alle aan datadone verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief omzetbelasting en overige heffingen.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van een Overeenkomst voor Data Consultancy een vaste (“lump sum”) vergoeding overeenkomen. Indien geen vaste vergoeding voor Data Consultancy wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van datadone, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Bij Data Consultancy met een looptijd van meer dan één (1) maand zullen de verschuldigde vergoedingen periodiek in rekening worden gebracht.
 4. Vergoedingen voor het Beheer van Datasets zullen door middel van een automatisch incasso maandelijks onder betaling vooraf in rekening worden gebracht.

11. Betaling 

 1. Betaling voor Data Consultancy dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, onder vermelding van het factuurnummer, tenzij door datadone op de factuur een andere betalingstermijn is aangegeven. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de betalingstermijn dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Datadone kan echter besluiten eerst over te gaan tot aanmanen van de Opdrachtgever die in verzuim is. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van één procent (1%) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van datadone op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Datadone heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
 6. Indien datadone incassokosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

12. Personeel 

 1. Datadone kan de bij een opdracht betrokken consultant naar eigen inzicht inzetten, plannen en elders inplannen. Datadone streeft ernaar om de werkzaamheden per Opdrachtgever zoveel mogelijk door dezelfde werknemers uit te laten voeren.
 2. Medewerkers van Datadone kunnen worden ingepland om voor de Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten. De Opdrachtgever kan de ingeplande consultant tot drie (3) werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden kosteloos afmelden. Indien de Opdrachtgever de consultant niet kan ontvangen of een geplande sessie op afstand kan geen doorgang vinden, en de Opdrachtgever dit korter dan drie (3) werkdagen voorafgaand aan de ingeplande dag doorgeeft aan datadone, zal datadone zich inspannen de consultant elders in te zetten. Indien dit niet mogelijk is kan Forque een deel van of de volledige kosten voor de op locatie geplande Data Consultancy alsnog doorberekenen.
 3. Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met personeel over indiensttreding onderhandelen, anders dan na overleg met de wederpartij.

13. Klachten 

 1. Klachten over de verrichte Data Consultancy dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan datadone. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat datadone in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal datadone de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal datadone slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van Artikel 14.

14. Aansprakelijkheid 

 1. Indien datadone aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Datadone is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door datadone van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij de uitvoering in het kader van de opdrachten mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen worden beperkt tot het bedrag van de vergoeding die datadone voor zijn werkzaamheden van de Opdrachtgever heeft ontvangen.
 3. In afwijking van hetgeen onder 14.2 is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste zes maanden verschuldigde vergoeding.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van datadone aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan datadone toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Datadone is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Datadone is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van email en/of internet. In geval van twijfel omtrent de inhoud of verzending van e-mail zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van datadone bepalend.
 7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van datadone of, voor zover toerekenbaar aan datadone, zijn medewerkers.

15. Vrijwaringen 

 1. De Opdrachtgever vrijwaart datadone voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien Opdrachtgever aan datadone informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendom of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 3. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en er wordt een vordering tegen datadone ingesteld door derden of een dergelijke situatie dreigt te ontstaan, dan zal Opdrachtgever datadone vrijwaren van en schadeloosstellen voor alle schade, kosten en aansprakelijkheid die voor datadone als gevolg van of in verband met de betreffende tekortkoming en vordering mocht(en) ontstaan. Indien Opdrachtgever ingevolge dit artikel een betaling verricht zal Opdrachtgever deze betaling nimmer van datadone terugvorderen.

16. Overmacht 

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop datadone geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor datadone niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Datadone heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat datadone zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is iedere partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover datadone ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is datadone gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden de vergoeding te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

17. Tegenstrijdigheid 

 1. Ingeval de Offerte en/of (enige) (reseller)overeenkomst en deze algemene voorwaarden onderling tegenstrijdige clausules bevatten, gelden de in de Offerte opgenomen voorwaarden.
 2. Indien deze algemene voorwaarden en de Service Level Agreement onderling tegenstrijdige clausules bevatten gelden de in deze algemene voorwaarden opgenomen clausules.

18. Vervaltermijn 

 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens datadone in verband met het verrichten van werkzaamheden door datadone in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

19. Geheimhouding 

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, datadone gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en datadone zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is datadone niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

20. Intellectuele eigendomsrechten 

 1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde blijven de Intellectuele Eigendomsrechten op Diensten berusten bij datadone. Gedurende de Overeenkomst verleent datadone aan Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht de Dienst binnen zijn eigen onderneming en voor de overeengekomen doelstellingen te gebruiken.
 2. Alle door datadone verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van datadone worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. De Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.
 3. Opdrachtgever mag aanduidingen van rechthebbenden met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.
 4. Datadone behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. De Intellectuele Eigendomsrechten op al het materiaal dat Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan datadone ter beschikking stelt, blijft berusten bij Opdrachtgever of bij de derde van wie Opdrachtgever het recht heeft verkregen het materiaal aan datadone ter beschikking te stellen. Opdrachtgever verleent datadone het recht deze materialen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken.

21. Boetes 

 1. Indien de Opdrachtgever actief personeel probeert te werven bij datadone gedurende een Overeenkomst met datadone Data Consultancy en/of een werknemer overneemt na afloop van een dergelijke overeenkomst, en of artikel 12.3 (Personeel) van deze algemene voorwaarden schendt, zal de Opdrachtgever onmiddellijk een redelijke vergoeding verschuldigd zijn aan datadone. Deze onmiddellijk opeisbare redelijke vergoeding bedraagt ten minste vijftig duizend (50.000) euro, tenzij anders wordt vastgesteld door een rechter.
 2. Indien Opdrachtgever artikel 19.1 (Geheimhouding) of artikel 20 (Intellectuele eigendomsrechten) overtreedt zal de Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd zijn aan datadone. De schade wordt tenminste begroot op honderdduizend (100.000) euro en is onmiddellijk opeisbaar door datadone.

22. Geschillen 

 1. Op elke overeenkomst tussen datadone en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van datadone is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft datadone het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.